Giới thiệu

Nếu như thời đi học: CHỨNG MINH ĐƯỢC TRÍ THÔNG MINH CỦA BẢN THÂN LÀ THÀNH CÔNG

Thì trong cuộc sống thực: CHIA SẺ ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN LÀ THÀNH CÔNG